Läs mer om Suomisports dataskydd

Beskrivning av behandlingen av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Olympiska kommittén
Adress: Gjuterivägen 10, postadress: 00380 Helsingfors

2. Kontaktperson i ärenden gällande registret

Namn: Sari Aro, sari.aro@olympiakomitea.fi, suomisport@olympiakomitea.fi
Adress: Gjuterivägen 10, postadress: 00380 Helsingfors

3. Registrets namn

Register för Suomisport-tjänsten

4. Beskrivning av registret

Suomisport är Finlands Olympiska Kommittés och den finska idrottsgemenskapens gemensamma idrotts- och motionstjänst. En person som registrerats genom Suomisport-tjänsten kan söka efter olika motions- och idrottstjänster såsom tävlingslicenser, försäkringar och föreningsmedlemskap, samt anmäla sig till olika evenemang. Personen själv hanterar sina egna uppgifter och den personuppgiftsansvarige och de som behandlar personuppgifterna får enbart tillgång till den registrerades uppgifter för en viss tid, och för ändamål som anmälts till den registrerade.

Till Suomisport-tjänsten kan integreras tjänster som har att göra med motion och idrott. Dessa tjänster utnyttjar personuppgifterna i Suomisport-tjänsten, ifall det finns en rättslig grund till behandlingen av personuppgifterna. Till exempel utnyttjas tävlingslicensens personuppgifter i tävlingssystemet.

UPPGIFTER SOM SAMLAS IN

För förvaltningen av den registrerades egen tjänst samlas följande personuppgifter in i Suomisport-profilen:
Språk, namn, personbeteckning, nationalitet, Suomisport ID-kod, telefonnummer, e-postadress, adress och land
Ifall den registrerade vill göra anskaffningar på sin underhållsberättigades vägnar i Suomisport-tjänsten, samlar Suomisport-tjänsten in motsvarande uppgifter om den underhållsberättigade.

5. Grunderna till insamlingen av personbeteckningar och användningen av personbeteckningen

Man registrerar sig till tjänsten per e-post eller mobiltelefonnummer. Personbeteckningen samlas in i samband med registreringen. Med hjälp av personbeteckningen kan tjänsten entydigt identifiera personerna som registreras. Identifieringen är en fördel för den registrerade, då det gör det möjligt för tjänsten att känna igen personen och säkerställa att den egna identiteten inte förväxlas med andra registrerade. Det är nödvändigt och lagenligt att samla in personbeteckningar i tjänsten för entydigt identifikation.

Suomisport-tjänstens behandlare varken ser eller behandlar de registrerades personbeteckningar. Personbeteckningen syns enbart för den registrerade själv och för Suomisport-systemets administratör.

6. Behandling och användning av personuppgifter

ANVÄNDNING AV UPPGIFTERNA

Suomisport-tjänstens personuppgiftsbehandlare använder personuppgifterna i form av anonymiserad statistik. Huvudanvändaren behandlar personuppgifterna för att korrigera fel.

Suomisport-tjänsten använder den registrerades personuppgifter för att informera de registrerade om saker, produkter eller tjänster som främjar en motionsrik livsstil och som finns tillgängliga inom själva Suomisport-tjänsten.

FÖRMEDLING AV UPPGIFTER

Medan man uträttar sina ärenden i Suomiosport-tjänsten förmedlas de registrerades personuppgifter eller används till exempel när man skaffar en försäkring eller när uppgifterna förmedlas till tävlingssystemen. Man meddelar skilt den registrerade om förmedlingen av varje uppgift i samband med tjänsten. Det vill säga att den registrerade får tjänstespecifik information om användningen och behandlingen av sina personuppgifter. Ifall användningen av personuppgifter inte baserar sig på någon annan rättslig grund, ber vi skilt om samtycke av den registrerade för användning av uppgifterna för de ändamål som tjänsten i fråga behöver.

MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND

Den registrerade kan ifall hen önskar ge sitt samtycke att använda sina uppgifter för tredje parters direktmarknadsföring.

7. Tjänsteleverantörers förbindelse till dataskydd

Vi har ett leveransavtal med den tekniska leverantören Vincit Ab, i vilket tillämpas de villkor för datasäkerhet och -skydd och behandlingen av personuppgifter som finns i följande avtal: IT2015 YSE-allmänna avtalsvillkor (punkt 8) och IT2015 ETP-särskilda villkor om tjänster som förmedlas via datanät (punkter 13 och 14). Vincit uppfyller ISO-9001-standarden. Med betalningstjänstens leverantör, Maksuturva Group Oy, iakttas de allmänna avtalsvillkoren för Maksuturva-tjänsten (för näthandel), punkt 11 om funktionalitet och dataskydd, samt villkoren i avtalsbilagan ”Henkilötietojen käsittely Maksuturva-palvelussa” (Behandlingen av personuppgifter i Maksuturva-tjänsten). Suomisport-tjänsternas leverantörer, det vill säga övriga personuppgiftsansvariga och behandlare, såsom grenförbund och föreningar, förbinds genom avtal till Suomisports dataskyddsprinciper.

Försäkringsbolag och andra tjänsteleverantörer förbinds genom avtal till Suomisports dataskyddsprinciper.

8. Kontroll och ändring av personuppgifter

De som registrerats till tjänsten kan se sina egna uppgifter och kan förvalta och upprätthålla dem. Systemets huvudanvändare kan modifiera uppgifterna för att korrigera fel.

9. Radering av de egna uppgifterna

En tjänst som integrerats i Suomisport har rätt till den registrerades uppgifter med tjänsten i fråga är giltig.

Den registrerades profiluppgifter förblir i Suomisport-systemet. Den registrerade kan modifiera sina egna uppgifter och/eller be om att de egna uppgifterna/profilen raderas helt inom en tidsfrist. Ifall den registrerade anser att hen inte i framtiden heller vill använda Suomisports omfattande idrottstjänster kan hen be att få sina uppgifter raderade, på adressen: suomisport@olympiakomitea.fi. Systemet raderar automatiskt passiva användare efter fem år.